Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA
„NIEBIAŃSKA KRAINA” W CIESZYNIE

W ramach Projektu Maluch+ edycja 3

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z póź.. zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 925 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)
 •  Statut Żłobka.

§ 1

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
1. Główna rekrutacja dzieci do Żłobka „Niebiańska Kraina” w Cieszynie odbywa się corocznie – obecnie od 1 do 15 marca 2024r – jednocześnie informuje się, że karty zapisu można składać cały rok a dzieci po wpisaniu na listę oczekujących będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w Żłobku.

2. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka obejmuje następujące etapy:

1) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Żłobka – 01.03.2024 r.
2) powołanie przez dyrektora Żłobka komisji rekrutacyjnej – 01.03.2024 r.
3) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Żłobka – do 15.03.2024 r.
4) weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – zakwalifikowanie i przyjęcie kandydatów do Żłobka – 20.03.2024
5) ogłoszenie wyników rekrutacji – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 20.03.2024r.
6) przeprowadzenie procedury rekrutacji uzupełniającej – do 20.03.2024 do 27.03.2024r.

3. W sytuacji zwolnienia się miejsca w ciągu roku w poszczególnych grupach, dzieci mogą być przyjmowane przy zastosowaniu kryteriów niniejszego regulaminu.

4. Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne.

§ 2

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Informacja o zapisach do Żłobka umieszczona jest w formie oferty informacyjnej
  w widocznym miejscu w Żłobku lub na stronie internetowej Żłobka;
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest wypełnienie i złożenie „Karty zgłoszenia dziecka” (w tym karty zdrowia dziecka) podpisanej przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego, podpisanie umowy cywilno-prawnej i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 3. Żłobek posiada 10 miejsc z dofinansowaniem z programu Maluch+ i 14 nowych miejsc z dofinansowaniem.
 4. Do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.
 5. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Cieszyna jak i z spoza Cieszyna.
 6. Za organizację rekrutacji odpowiada dyrektor Żłobka, który powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 7. Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 8. Liczebność dzieci w grupach Żłobka określa statut żłobka.
 9. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na wolne miejsca w Żłobku.
 10. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do Żłobka złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami.
 11. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:
 • W rekrutacji dzieci do żłobka pierwszeństwo mają
  1. rodziny wielodzietne 15 pkt
  2. posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności 15 pkt.
  3. dzieci pracowników 10pkt.
  4. rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Katolickiego Przedszkola 10 pkt.
  5. obydwoje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu 10 pkt.
 1. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w Żłobku;
 2. Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji do 30 kwietnia danego roku.
 3. Wyniki w formie listy dzieci przyjętych do Żłobka podaje się do informacji rodziców do dnia 30 maja danego roku kalendarzowego;
 4. Do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego następuje potwierdzenie pisemne lub telefoniczne woli rodziców korzystania z usług Żłobka;
 5. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w Żłobku;
 6. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
 7. Dyrektor ma możliwość tworzenia listy rezerwowej, na której umieszcza na życzenie rodziców/prawnych opiekunów dzieci nieprzyjęte do Żłobka. Gdy zwalnia się miejsce w Żłobku, dyrektor kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, biorąc pod uwagę kolejność zapisu dziecka na liście rezerwowej;
 8. Dyrektor może skreślić z listy wychowanków dziecko uczęszczające do Żłobka ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 9. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie żłobkowej;
 10. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku trwającej łącznie co najmniej jeden miesiąc;
 11. Wystąpienia opóźnień przez Rodziców w płatności czesnego za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe
 12. Nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu;
 13. Gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
 14. Przyprowadzania do Żłobka dziecka chorego.
 15. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
 16. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze stron musi być w formie pisemnej.
 17. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 18. W każdej z tych sytuacji zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3, zaleca się dostarczenie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie
§ 3

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 • przewodniczący komisji
 • dwóch członków
 1. Dyrektor Żłobka nadzoruje przebieg rekrutacji.
§ 4

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia, w formie oświadczenia lub
  zaświadczenia, następujące dane:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
 • imiona, nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwo oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców;
 • miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
 • dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 1. Organ prowadzący żłobek własny rachunek przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1
 2. Dokumenty składane przez  rodziców do Żłobka to:
 • deklaracja o kontynuowaniu wychowania w Żłobku
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z załącznikami
 • inne dokumenty wynikające z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, wykazane we wniosku o przyjęcie dziecka
 1. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej:
 • imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.
 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
 • listę dzieci przyjętych do żłobka z projektu Maluch+
 • listę dzieci do żłobka poza projektem Maluch+
 • listę dzieci nieprzyjętych do żłobka
 1. Kartę można złożyć osobiście lub mailowo na adres kontakt@kp.dziedzictwo.org.pl
 2. Umowa o świadczenie usług przez Żłobek zawarta z rodzicami po zakończeniu  rekrutacji.
§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej z ramienia organu prowadzącego sprawuje dyrektor Żłobka.
 2. Komisja Rekrutacyjna przekazuje wyniki rekrutacji Organowi prowadzącemu.
 3. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Żłobka „Niebiańska Kraina”
 4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 5. Rodzice dzieci, których dziecko zostało przyjęte do żłobka winni są jak najszybciej uiścić opłatę wpisową w kwocie 400 zł na konto bankowe.
 6. Opłata wpisowa jest jednorazowa i bezzwrotna po upływie 30 dni od momentu zapisu i lub/wpłynięcia wpłaty, przeznaczona na potrzeby żłobka. Nie uregulowanie opłaty wpisowej równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w żłobku.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.03.2024r.

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 – Karta zgłoszenia 
Zał. 2 – Karta informacyjna
Zał. 3 – Upoważnienie do odbioru
Zał. 4 – Zaświadczenie lekarza
Zał. 5 – Rezygnacja
Zał. 6 – Zgoda na wizerunek
Zał. 7 – Umowa
Zał. 8 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania